www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap

UTTERSLEV MOSE

Arrangementer i Utterslev Mose

Ingen arrangementer

 

Initiativ 1: FORBEDRET VANDMILJØ I UTTERSLEV MOSE

Initiativ 2: OPLEVELSESBRO I UTTERSLEV MOSE

Initiativ 3: LEJRLIV I UTTERSLEV MOSE

Initiativ 4: GRUSSTI OG REETABLERING AF BRO VED KIRKEMOSEN

Initiativ 5: OMRÅDE TIL LØSE HUNDE

Initiativ 6: OPLEVELSESSTIER OG MERE NATURNÆR DRIFT

Initiativ 7: NATURBYEN

Initiativ 8: NATURKAMPAGNEN DET GODE LEVESTED

Initiativ 9: BYD NATUREN INDENFOR I HAVEN

Initiativ 10: TURGUIDE OG SKILTE

Initiativ 11: RECOVERY I NATUREN

 

Utterslev Mose er Københavns næststørste naturområde og en af de allerbedste fuglelokaliteter i København og omegn. Utterslev Mose og Vestvoldens kanal udgør den nordlige del af Københavns ferskvandsystem og det blå element har med sine knap 100 ha vandoverflade en stor betydning for bydelens natur og identitet. Vestvolden er med sine i alt 14 kilometer et af Europas største bygningsværker, og fortidsmindet rummer en værdifuld natur. Lokaludvalget har været en aktiv spiller på forskellig vis i Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med en helhedsplan for Utterslev Mose. Helhedsplanen indeholder et forslag til en naturkampagne, der skal fremme en rigere bynatur i og omkring Utterslev Mose. Kampagnen har et særligt fokus på haveejerne, institutionerne og beboerne i de almene bebyggelser omkring Utterslev Mose. Lokaludvalget vil gerne involvere sig i opgaven med at engagere naboer i at skabe et større naturindhold i deres haver ved at forbedre forholdene for en række udvalgte planter, svampe og dyr. Indsatsen er vigtig, fordi den biologiske mangfoldighed er under pres fra mange sider. Et eksempel er en stigende tendens til at befæste haverne med fliser og etablere græsplæner. Lokaludvalget vælger at bruge betegnelsen ’naturpark’ om Utterslev Mose, en betegnelse, som stammer tilbage fra indvielsen i 1945. På sigt vil det være interessant at indgå samarbejde med Friluftsrådet omkring den nutidige mærkningsordning Danske Naturparker, som har eksisteret siden 2013 og skal mærke områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder. Utterslev Mose såvel som bydelens øvrige vandområder, søer og vandløb lider under en voldsom næringsstofbelastning forårsaget af årtiers udledninger fra kloaknettet. Brønshøj-Husum Lokaludvalg vil arbejde for at disse vandmiljøer lever op til vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand i 2027.

 

Mosens venner

Lokaludvalgene har stort fokus på at skabe netværk blandt de mange mennesker, der holder af Utterslev Mose. I denne forbindelse er der etableret det uformelle netværk Utterslev Moses Venner. Netværket sammenbindes af hjemmesiden www.utterslevmose.net og www.facebook.com/utterslevmose. Herudover afholdes der årligt et mosetræf, et stormøde og en række netværksmøder og arrangementer. Endvidere har Brønshøj-Husum Lokaludvalg støttet dannelsen af Utterslev Mose Bilaug og Utterslev Mose Naturplejelaug.

 

 

Skriv en kommentar

X